Lieutenant's Office

 

619 Texas Avenue
Alamogordo, NM 88310

575-439-4298, ext. 4413